Sunday, October 29, 2006

MAKNA TARIQAT


MAKNA TARIQAT

Pengertian "Tariqat" - menurut bahasa ertinya "jalan", "cara", "garis", "kedudukan", "keyakinan" dan "agama".

Kamus Dewan (edisi baru) Kuala Lumpur tahun 1989, menyatakan bahawa "Tarekat" ialah

1. jalan;
2. jalan untuk mencapai kebenaran (dalam tasauf);
3. tertib hidup (mengikut peraturan agama atau ilmu kebatinan);
4. perkumpulan penuntut ilmu tasauf.
Kamus "Modern Dictionary Arabic - English" oleh Elias Anton dan Edward Elias, edisi IX, Cairo tahun 1954 menyatakan bahawa "Tariqat" ialah "way" (cara atau jalan) "methode" dan sistem of belief" (methoda dan satu sistem kepercayaan).
Kata "Tariqat" disebutkan Allah dalam Al-Quran sebanyak 9 kali dalam 5 Surah, dengan mengandungi beberapa erti sebagai berikut :MAKNA TARIQAT

Pengertian "Tariqat" - menurut bahasa ertinya "jalan", "cara", "garis", "kedudukan", "keyakinan" dan "agama".

Kamus Dewan (edisi baru) Kuala Lumpur tahun 1989, menyatakan bahawa "Tarekat" ialah

1. jalan;
2. jalan untuk mencapai kebenaran (dalam tasauf);
3. tertib hidup (mengikut peraturan agama atau ilmu kebatinan);
4. perkumpulan penuntut ilmu tasauf.
Kamus "Modern Dictionary Arabic - English" oleh Elias Anton dan Edward Elias, edisi IX, Cairo tahun 1954 menyatakan bahawa "Tariqat" ialah "way" (cara atau jalan) "methode" dan sistem of belief" (methoda dan satu sistem kepercayaan).
Kata "Tariqat" disebutkan Allah dalam Al-Quran sebanyak 9 kali dalam 5 Surah, dengan mengandungi beberapa erti sebagai berikut :

1. Surah An-Nisa' : 168 -

Maksudnya : "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka."


2. Surah An-Nisa' : 169 -

Maksudnya : "Melainkan jalan ke Neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

3. Surah Thoha : 63 -

Maksudnya : "Mereka berkata : "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan "kedudukan" kamu yang utama."

Ayat itu menerangkan kedatangan Nabi Musa a.s. dan Harun ke Mesir, akan menggantikan Bani Israil sebagai penguasa di Mesir. Sebahagian ahli tafsir mengertikan "Tariqat" dalam ayat ini dengan "keyakinan" (Agama)."

Menurut Ibnu Manzhur (630 - 711H) dalam kitabnya "Lisanul Arab" jilid 12 halaman 91, erti "Tariqat" dalam ayat itu adalah "ar-rijalul asyraf", bermakna "tokoh-tokoh terkemuka".

Jadi ayat itu bererti, kedatangan Nabi Musa dan Harun ke Mesir adalah untuk mengusir kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan jamaah atau tokoh-tokoh terkemuka kamu."

Lebih jauh Ibnu Manzhur menyatakan "hadza thariqatu Qaumihi"...ertinya "inilah tokoh-tokoh pilihan kaumnya."

Al-Akhfasy menyatakan "bithariqatikumul mutsla" ertinya "dengan Sunnah dan agama kamu yang tinggi."

"Tariqat" bererti juga "al-khaththu fis-syai-i"...ertinya "garis pada sesuatu."

"Thariqatul baidhi"...ertinya "garis-garis yang terdapat pada telur."

"Thariqatul romal"...ertinya "sesuatu yang memanjang dari pasir - ma imtadda minhu."

Al-Laits menyatakan "Tariqat" ialah "tiap garis di atas tanah, atau jenis pakaian, atau pakaian yang koyak-koyak. Itulah "Tariqat"nya.

"Tariqat" jama'nya "tharaiq", bererti "tenunan dari bulu", berukuran 4 sampai 8 hasta kali satu hasta, dipertautkan sehelai demi sehelai."

Menurut Tafsir "Al-Jamal" jilid 3, hal. 99, "bithariqatikumul mutsla"...dalam Surah Thoha : 63 itu, ertinya "bi-asyrafikum", bermakna "dengan orang terkemuka kamu." Kata "Tariqat" itu dipergunakan untuk tokoh-tokoh terkemuka, kerana mereka itu menjadi ikutan dan anutan orang
banyak, sebagaimana diertikan juga demikian oleh Abu As-Su'ud.

Dalam "Mukhtarus Shihhah", disebutkan "wa thariqatul qaumi" ialah "amatsiluhum dan jiaduhum", ertinya "orang-orang besar dan terbaik di antara mereka."

"At-thariqatu" diertikan juga "syariful qaumi", bermakna "tokoh terjormat suatu kaum".

Tafsir Ibnu Katsir jilid 3, hal. 157 menyatakan, "bi thariqatikumul mutsla" itu dengan "wa hia as-sihru", ertinya "sihir".

Ibnu Abbas mengertikannya dengan "kerajaan mereka yang mereka bekerja dan mencari kehidupan di dalamnya."

As-Sya'bi menafsirkannya dengan "Harun dan Musa memalingkan perhatian orang banyak kepada mereka."

Mujahid mengertikannya dengan "orang-orang terkemuka, cerdas dan lanjut usia di antara mereka."

Abu Shaleh mengertikannya dengan "orang-orang mulia di antara kamu."

'Ikrimah mengertikannya dengan "orang-orang terbaik di antara kamu."

Qatadah menyatakan "bithariqatikumul mutsla" mereka pada masa itu adalah Bani Israil.

Abdurrahman bin Zaid mengertikannya dengan "Billadzi antum 'alaihi"...ertinya "dengan yang kamu berada di atasnya."

Tafsir Al-Kahzin jilid 3, hal. 273, mentafsirkan ayat itu dengan "yudzahiba bi sunnatikum wa bi dinukum al-ladzi antum 'alaihi", bermakna "Keduanya, yakni Musa dan Harun akan melenyapkan sunnah dan agama kamu yang kamu anut."

Tafsir Al-Baghawi jilid 4, hal. 273, orang Arab menyatakan "fulanun 'alat thariqatil mutsla", maksudnya ialah "ala shirathim mustaqim", bererti si Anu berada atas jalan yang lurus.

4. Surah Thoha : 77 -

Maksudnya : "Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa : Pergilah kamu dengan hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka "jalan" yang kering di laut itu, kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)."

Kata-kata "Tariqat" dalam ayat itu bererti "jalan" di laut, dan terbelahnya Lautan Merah untuk jalan bagi Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya itu terjadi setelah memukulkan tongkatnya.

5. Surah Thoha : 104 -

Maksudnya : "Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata "orang yang paling lurus" jalannya di antara mereka : "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari sahaja."

Adapun yang dimaksudkan dengan "lurus jalannya" dalam ayat itu ialah orang yang agak lurus fikirannya atau amalannya di antara orang-orang yang berdosa itu.

6. Surah Al-Ahqaf : 30 -

Maksudnya : "Mereka berkata : "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada "jalan" yang lurus."

7. Surah Al-Mukminun : 17 -

Maksudnya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit) dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami).

8. Surah Al-Jin : 11 -

Maksudnya : "Dan sesungguhnya di antara kami dan orang-orang yang soleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adakah kami menempuh "jalan yang berbeda-beda?"

Al-Farra' mengertikan "kunna Tharaiqa qidada" dalam ayat itu dengan "kunna Firaqan mukhtalifah", bermakna adalah kami beberapa kelompok yang berbeda-beda.

9. Surah Al-Jin : 16 -

Maksudnya : "Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)."

Kata "Tariqat" dalam ayat itu bererti "agama Islam".

Demikianlah beberapa makna kata "Tariqat" dari segi bahasa.


Tariqat Menurut Kalangan Sufi

Adapun "Tariqat" menurut istilah Ulama' Tasauf :

1. "Jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu Tauhid, Fiqah dan Tasauf".
["Al-Ayatul Baiyinat" hal. 23, oleh Syeikh Ahmad Khathib.]

2. "Cara atau kaifiat mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai sesuatu tujuan."
["Ilmu Tariqat Dan Hakikat" hal. 69, oleh T.H. Abdullah Ujong Rimba]

Berdasarkan beberapa definasi yang tersebut di atas, jelaslah bahawa Tariqat adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengamalkan ilmu Tauhid, Fiqih dan Tasauf.

Sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan yang dicontohkan beliau serta dikerjakan oleh para Sahabatnya, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in dan terus turun-temurun sampai kepada Guru-guru, Ulama'-ulama' secara bersambung-sambung dan bersantai hingga pada masa kita ini.

Suatu contoh dapat diketahui, bahawa di dalam Al-Quran hanya dapat dijumpai adanya ketentuan kewajipan solat (sembahyang), tetapi tidak ada satu ayat pun yang memberikan perincian tentang raka'at solat tersebut. Misalnya saja solat Zohor sebanyak 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya' 4 rakaat dan Subuh 2 rakaat. Demikian pula terhadap syarat dan rukunnya
solat-solat tersebut. Rasulullah SAW lah sebagai orang pertama yang memberikan contoh-contoh dan cara-cara mengerjakan solat-solat maktubah itu dengan melalui perbuatan yang ditunjukkan dan ditiru oleh para Sahabatnya terus turun-temurun sampai kepada kita ini lewat pelajaran-pelajaran dan petunjuk yang diberikan oleh para Guru, Syeikh dan para Ulama'.

Hal ini bukan bererti, bahawa Al-Quran sebagai sumber pokok hukum dalam Islam itu tidak lengkap, Sunnah Rasul dan Ilmu Fiqeh yang disusun oleh para Ulama' tidak sempurna, akan tetapi sebetulnya masih banyak penjelasan yang diperlukan ummat agar perlaksanaan peraturan dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dapat menurut penerimaan atau penangkapan akal bagi orang yang hanya mampu membaca, menghayati dan memahami yang pada puncaknya orang ini akan mengerjakan syariat Islam sesuai dengan kemauan hawa nafsunya sendiri.

0 Comments: